I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky e-shopu (dále jen „OPE“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost KeenGamer s.r.o., IČ 17 90 609, DIČ CZ1790609, se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 56671, oddíl C, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Veškeré informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové prezentaci společnosti na stránkách www.keengamer.com nebo eshop.keengamer.com (dále jen „Web“, provozovaný společností KeenGamer s.r.o.). Informace jsou uvedeny v českém nebo anglickém jazyce (při rozporu mezi českým a anglickým textem je platné české znění).

Kupujícím může být podnikatel fyzická nebo právnická osoba nebo koncový zákazník ("spotřebitel").

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OPE, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, “Reklamační řád” a dokument „Způsoby dodání zboží“ a “Platební podmínky”, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obchodní podmínky OPE jsou určeny pro nákupy v e-shopu s adresou eshop.keengamer.com.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující obdrží potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu v rámci registrace na Webu Prodávajícího.

Při registraci na Webu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., vše ve znění novel.II. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

 

Prodávající uvádí dané:

 • 2.1 náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);

 • 2.2 Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího;

 • 2.3 Prodávající garantuje dodání zboží za cenu v den objednání v případě uhrazení do 5ti dnů po objednání kupujícím. Při úhradě po tomto termínu může být cena za zboží Prodávajícím změněna v rámci kurzových pohybů nebo se může daná objednávka stát neplatnou a Prodávající má nárok od smlouvy odstoupit a Prodávající navrátí kupní cenu, pakliže již byla Kupujícím odeslána;

 • 2.4 Ceny zboží a služeb jsou na Webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně i bez DPH dle platné sazby DPH pro danou zemi Kupujícího v den objednání. Tyto ceny neobsahují žádné specifické a speciální poplatky, dané zákonem cílové země Kupujícího, pouze DPH;

 • 2.5. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny v lokální měně Kupujícího, pokud není možné, jsou zobrazeny v EUR nebo USD. Cena v lokální měně reflektuje denní kurzový pohyb vůči lokální měně.

 • 2.6.V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

  • I. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

  • II. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat elektronicky písemně na adresu email Prodávajícího eshop@keengamer.com


Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  • I. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  • II. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

  • III. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit, pokud byl obsah použit případně kód elektronického klíče uplatněn Kupujícím. S tímto bodem Kupující souhlasí udělením souhlasu při provádění nákupu v nákupním košíku;

 • 2.7. Nákup je povolen celosvětově bez výjimek.

 • 2.8. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku při podezření na podvodné jednání Kupujícího, které nebude Kupujícím vyvráceno (potvrzený telefonický kontakt, prokázání identity Kupujícího atp.). V tomto případě, pakliže Kupující již uhradil kupní cenu, mu bude tato vrácena v plné výši.

Smlouva, resp. příslušná objednávka, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Webu mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

v případě, že Kupující má stížnost, může tuto uplatnit přes emailový kontakt [email protected], příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Prohlášení o náhradě škody:

 

V maximální míře, jakou dovoluje aplikovatelné právo, v žádném případě nebude Prodávající odpovídat za jakoukoli majetkovou a nemajetkovou škodu, za jakýkoliv ušlý zisk, příjem anebo prodej anebo za jakoukoliv ztrátu dat či za náklady vynaložené na obstarání náhradního zboží anebo služeb, za jiné majetkové a nemajetkové škody, za osobní újmu, za přerušení podnikání, za ztrátu obchodních informací, ani za jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, náhodné, ekonomické, speciální anebo následné škody, jakkoliv zapříčiněné, bez ohledu na to, zda vyplynuly z kupní smlouvy, nedbalosti anebo jiné skutečnosti zakládající vznik odpovědnosti, vzniklé přímo nebo nepřímo způsobené používáním anebo nemožností používat zakoupený software nebo aktivovat jiný software zakoupeným klíče resp. licencí, a to i v případě, pokud Prodávající byl obeznámen o možnosti vzniku těchto škod.

Odpovědnost Prodávajícího za porušení povinností dle této smlouvy je celkově omezena do výše ceny za software nebo licenci/klíč, která byla zaplacena za příslušnou objednávku, v souvislosti se kterou škoda vznikla. Přičemž obě strany kupní smlouvy - tedy Prodávající a Kupující - společně prohlašují, že s ohledem na všechny skutečnosti, které jsou stranám v okamžiku uzavření této smlouvy známy, není možno předvídat, že případná škoda, která by mohla vzniknout, přesáhne výši sumy, kterou zaplatí Kupující Prodávajícímu za příslušnou objednávku.

  

 

III. Kupní smlouva1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na Webu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění vloží nejprve do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo a možnost zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím s emailovým potvrzením-akceptací Prodávajícím. Za akceptaci není považováno potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím, ale potvrzení přijetí platby za zboží. Platba je deponována u poskytovatele platebního styku mezi Prodávajícím a Kupujícím a teprve po ověření Kupujícího Prodávajícím se Prodávající rozhoduje o přijetí nebo zamítnutí platby za zboží. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy-akceptaci platby Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný resp. registrovaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů nebo na základě bodu II 2.3.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Za zúčastněnou stranu se považuje platební brána, umožňující bezhotovostní převody pro Kupujícího a dále dodavatelé Prodávajícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OPE, kde je proces srozumitelně popsán.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou od prodávaného zboží v rámci Webu není přijetím nabídky.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas k zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas lze kdykoliv změnit zasláním zprávy z registrovaného emailu uživatele na [email protected] s předmětem: nesouhlas se zasíláním obchodního sdělení a tímto bude daná emailová adresa vyřazena z databáze zasílání obchodních sdělení. Po odhlášení ze zasílání obchodního sdělení po uzavřeném obchodě můžou ještě Kupujícímu přijít dva emaily s hodnocením spokojenosti nákupu. 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele - Kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Kupující se zavazuje k uhrazení všech nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky, v případě, že je jeho závazek po lhůtě splatnosti.

Kupující zároveň prohlašuje, že má více než 18 let nebo je držitelem právního souhlasu rodičů a je plně srozuměn s těmito OPE. Produkty nejsou určeny osobám mladším 13 let. Pakliže je Kupujícímu méně nežli 13 let, je povinen opustit náš Web.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady (za doklady je považována i jejich elektronická forma), které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Proces ověření Kupujícího a eliminace případných podvodných prodejů je prováděn operátorem-nejde o automatizovaný proces. Tedy mezi uzavřením kupní smlouvy-akceptací platby a odesláním herního klíče/licence resp. jeho zpřístupnění v administračním menu Webu pro Kupujícího, může dojít k prodlevě. V denní době do doby jedné hodiny, v nočních hodinách až 4 hodiny (CET). V případě podezření na podvodnou činnost může Prodávající vyžadovat doplňující informace od Kupujícího. A to jak telefonicky nebo emailem - prokázání totožnosti Kupujícího. Prodávající si taktéž vymezuje právo od kupní smlouvy odstoupit a předmět smlouvy nedodat. V tom případě Prodávající od smlouvy odstupuje a vrací peníze, uhrazené Kupujícím v plné výši.


Dodáním herního klíče nebo licence je povinnost Prodávajícího ukončena a splněna. Za dodání se považuje buď jeho emailové odeslání Kupujícímu nebo jeho zobrazení v administračním rozhraní Kupujícího na Webu - o tomto bude Kupující informován emailem. Prodávající nemá jakékoliv další povinnosti, vyplývající z kupní smlouvy. Prodávající není odpovědný za např. problémy způsobené vydavatelem softwaru nebo platformou aktivace (Steam, Origin atp.), nekompatibilitou HW Kupujícího se SW a jiné. Prodávající je odpovědný pouze a jedině za platnost herního klíče/licence.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci, v případě elektronických klíčů jejich odesláním emailovou formou nebo k nahlédnutím uživatele v administračním menu Webu po přihlášení uživatele. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (kromě předem uvedených).

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 

 • a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

 • b. na odstranění vady opravou věci;

 • c. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 • d. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího;

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, tedy do 2 dnů od oznámení vady, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Nefunkční nebo jinak vadná licence/klíč není považována za podstatné porušením smlouvy a řeší se jako reklamace - nepodstatné porušení smlouvy.

 

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). V případě licenčního klíče se dále Kupující řídí podmínkami v příloze Reklamační řád, bod 2. Vyřízení reklamace

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího a zamezit mu v dalších nákupech, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo bude jednat zjevně s úmyslem podvodu (pokusy o nákup z více emailových účtů, používání proxy serveru, výměny platebních karet atp.).8. Zásah ze strany Kupujícího

V případě nákupu produktů, které vyžadují jakýkoliv zásah ze strany uživatele-Kupujícího tzn. VPN aktivaci, změnu jazyka aj. neneseme žádnou zodpovědnost za jakékoliv změny (regionální, jazykové aj. v budoucnu). Kupující tento produkt kupuje s tím, že výše uvedenému rozumí a je si vědom případného rizika.9. Kompatibilita

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, a to pracovníky Prodávajícího, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.

Obdobně platí kompatibilita i pro software a jeho jednotlivé verze. Dále platí, že pokud byla kompatibilita určitých verzí softwaru deklarována, neplatí totéž automaticky pro jejich následující a stejně tak pro předcházející verze těchto softwarů.

Při prodeji licenčního klíče Prodávající garantuje pouze funkčnost daného klíče, tedy online registraci hry. Negarantuje funkčnost hry na HW Kupujícího.

 

IV. Odstoupení od Kupní smlouvy

  

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží;

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím odesláním emailu na adresu [email protected], a Prodávající pak spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Email pro odstoupení od Kupní smlouvy musí obsahovat:

předmět emailu: Odstoupení od Kupní smlouvy,

textové pole:

číslo objednávky

celková cena bez DPH

Měna

Při odstoupení od kupní smlouvy s předmětem prodeje elektronické licence nebo klíče-kódu se postupuje dle bodu II. 2.6 odstavec III. V době přijetí/zobrazení doručených licenčních klíčů Kupujícím, je automaticky započato plnění objednané služby. Z tohoto vyplývá, že se příjemce - Kupující stává právoplatným uživatelem služby a licenční klíč je tímto chápán jako použitý. Licenční klíč je zobrazen v administračním menu Kupujícího na Webu a jeho zobrazení je systémem zaznamenáno.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. K finančnímu vyrovnání mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde do 7 dnů po obdržení zboží Prodávajícím. Předpokladem této transakce je předání zboží ve stavu daným zákonem, tedy nepoužité. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky Kupujícímu na jeho bankovní účet. Náklady na přepravu zboží zpět Prodávajícímu hradí Kupující. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 • c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.3. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem či nákupem licencí týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, emailu či adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na emailovou adresu:[email protected]. Předmět emailu: nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Text emailu: Jméno, příjmení, email. Nesouhlas musí být odeslán z registrované emailové adresy.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy nebo blokovaných emailových serverů, používaných k podvodným činnostem. V případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu nebo z emailu, který je již veden na tzv. blaclistu Prodávajícího, tedy na listině zákazníků, kteří v minulosti za zboží nezaplatili nebo jinak porušili kupní smlouvu. Taktéž Prodávající může odmítnout objednávku s podezřením na podvodné použití platební karty. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím emailové adresy [email protected] s popisem problému.

Proces ověření Kupujícího a eliminace případných podvodných prodejů je prováděn operátorem-nejde o automatizovaný proces. Tedy mezi uzavřením kupní smlouvy-akceptací platby a odesláním herního klíče/licence resp. jeho zpřístupnění v administračním menu Webu pro Kupujícího, může dojít k prodlevě. V denní době do doby jedné hodiny, v nočních hodinách až 4 hodiny (CET).

KeenGamer s.r.o. jako Prodávající je vlastníkem ochranné známky: KeenGamer. Jakékoliv používání názvu, části názvu, loga je zakázáno bez svolení Prodávajícího a je považováno za porušení zákona.

Reklamní sdělení

Pakliže se na Webu Prodávajícího objeví reklama, směřující na jiné stánky, než jsou stránky Webu nebo stránky www.keengamer.com, Prodávající nenese žádnou odpovědnost za platby a objednávky, provedené prostřednictvím odkazovaných služeb a reklam.

 

V. EET

 

Nákupem na tomoto Webu Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky EET elektronickou formou na email Kupujícího. 

 

VI. Provozní doba

 

Objednávky přes e-shop KeenGamer jsou vyřizovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nebo škody způsobené třetí stranou nenese Prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby, případně ztráty dat u nevyřízených objednávek.

Oprávněný kontakt pro řešení dotazů a problémů: [email protected]VII. Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. Na Webu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou konečné, uvedeny bez DPH a včetně DPH dle domicilu Kupujícího. Poplatky se netýkají poplatků za dopravné, nákladů na komunikační prostředky na dálku, celních poplatků na straně příjemce popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit v rámci prodeje z České Republiky. 

Akční ceny nebo zboží ve slevě platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takovéto skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude Kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Viz. bod II. 2.3

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. 
Objednávat je možno prostřednictvím e-shopu Prodávajícího nebo v případě registrovaného uživatele telefonicky nebo emailem.

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu. Prodávající neodpovídá za zneužití profilu k nákupu jinou osobou než je majitel profilu.VIII. Platba

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba platební kartou MasterCard, Maestro nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;

b. platba předem bankovním převodem;

c. platba přes internetové rozhraní banky;

d. platba pomocí SMS;

e. platba pomocí PayPal účtu;

f. platba pomocí PaySafeCard účtu;Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Veškeré platební možnosti jsou uvedeny přehledně na Webu Prodávajícího.

Platební podmínky jsou stanoveny provozovatelem platební brány a používáním Webu Prodávajícího Kupující souhlasí s těmito podmínkami. Tyto jsou uvedeny v příloze “Platební podmínky” a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.IX. Dodací podmínky

 

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • a. fyzické zboží: zasílání přepravní službou;

 • b. licenční klíče: licenční klíč bude Kupujícímu vystaven prostřednictvím uživatelského rozhraní Webu v profilu Kupujícího a to v čase uvedeném u produktu samotného v době objednávky od přijetí platby. Proces autorizace platby je prováděn operátorem, tedy může dojít k prodlevě v řádu sekund až hodin i v případě digitálního zboží skladem;

pozn: V případě nedodání licenčního klíče je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu a to dle domluvy na jeho platební účet dle zvolené metody platby za zboží. A to do týdne (7 dní) po skutečném připsání platby na účet prodávajícího (dnem vrácení platby se pro tyto účely považuje den odeslání vrácené platby Prodávajícím).2. Ostatní podmínky

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu [email protected] Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad nebo emailový dokument o zakoupení (podrobnosti viz. Reklamační řád).XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými orgány České republiky a to sice mimosoudně u České Obchodní Inspekce a teprve pokud Česká Obchodní Inspekce nerozhodne, pomocí soudů České republiky.

Veškeré spory je možno řešit online pomocí platformy Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce nebo anglickém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Smluvní strany ujednávají, že Prodávající může OPE v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Při každém nákupu na Webu Prodávajícího Kupující vyslovuje souhlas s aktuálním znění OPE v den nákupu. Původní obchodní podmínky OPE Webu pozbývají účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí kupní smlouvy.

Tyto OPE včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2018 a ruší předchozí znění podmínek.Přílohy:

————————————

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Prodávající je společnost KeenGamer s.r.o., IČ 17 90 609, DIČ CZ1790609, se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 56671, oddíl C. KeenGamer s.r.o. je společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující-spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba na nové zboží činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. Veškeré doklady jsou považovány za platné i v jejich elektronické verzi. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. 

2. Vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na jeho finanční účet, definovaný dle metody platby Kupujícím pomocí platební brány. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné.

V případě reklamování herního klíče je nutné Kupujícím zaslat na email Prodávajícího důkaz o nefunkčnosti procesu aktivace jak je popsáno dle jednotlivých platforem zde https://eshop.keengamer.com/cs/info/reklamace


Budou-li práva z odpovědnosti za vady prodávajícího řešena dodáním jiné licence/klíče nebo softwaru, nesmí Kupující ani žádná jiná osoba, které Kupující reklamovaný klíč/licenci/software software přímo či nepřímo poskytl, takovouto reklamovanou licenci/klíč/software využít. V případě, že má reklamovaný software/klíč/licence software nehmotnou podobu, rozumí se zákazem jejího vyžití pro tyto účely zákaz využití licenčního čísla (product key).3. Neuznání reklamace

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

- mechanickým poškozením zboží,

- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

- poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,

- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

- poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

- při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

- poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

- použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

- tvrzením o již jednou použitém klíči v případě herních klíčů online,

 

- reklamování nekompatibility získaného SW s HW Kupujícího,

 

- použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením, u licenčního klíče jeho zobrazením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou.4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.—————————————————-

Způsob dodání zboží

Prodávající dodá službu Kupujícímu kompletní, nejpozději do 24 hodin od potvrzení platby za objednávku, pokud u jednotlivého digitálního obsahu neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u „produktu“ uvedeno „skladem – doručení IHNED“, Prodávající dodá licenci/aktivační klíč do administračního rozhraní Webu Kupujícího a to v rámci minut od přijetí platby, v nočních hodinách (CET) až hodin - viz. proces autorizace Kupujícího operátorem v Obchodních podmínkách, bodě III. Kupní smlouva, článek 2. Dodání předmětu koupě.

Doklady k objednávce, zejména daňový doklad, potvrzení, návody, licence a certifikáty, budou kupujícímu zpřístupněny v administračním menu nebo zaslány emailem ihned po přijetí platby, pokud není uvedeno jinak nebo to nevyplývá z podstaty nabízené služby (preorder, backorder aj.)

Cena doručení je vždy zahrnuta v ceně, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky spojeny s tímto procesem, digitální obsah bude kupujícímu zpřístupněn v jeho zákaznickém profilu, o čemž bude informován emailem. Způsob dopravy licencí je vždy elektronicky, pokud není uvedeno jinak.——————————————————-

Platební podmínky

Platby jsou umožněny jak pomocí bankovních transakcí, plateb kartou, elektronických peněženek atp. Detaily jsou uvedeny v košíku při výběru metody platby a ve Vysvětlivkách. Každý zákazník si metodu platby vybírá před ukončením nákupu.

Veškeré platební podmínky jsou uvedeny na webu u poskytovatele vybrané platební metody.